Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Dayton sonrası Bosna Hersek ve Avrupa-Atlantik entegrasyonu

Diğer Başlık: Post-Dayton Bosnia and Herzegovina and Euro-Atlantic integrations

Oluşturulma Tarihi: 2011

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): NUMANOVİÇ, Amin (Yazar),

Emeği Geçen(ler): UZGEL, İlhan (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2011 Yayınlandığı Sayfalar: 142s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Bosna-Hersek, NATO, Dayton barış antlaşması, Bosnia and Herzegovina, NATO, Dayton peace agreement


Özet

ÖZET Bu tez çalışmasının amacı, Dayton Anayasasına göre kurulan Bosna Hersek’teki yeni düzenin, ülkenin geleceği ve Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunu nasıl etkilediğini ortaya koyup analiz etmektir. Bosna Hersek’in mevcut siyasi sisteminin karmaşıklığından çıkmak için hangi reformları yapması gerektiğini araştırarak bu reformları gerçekleştirmek için kritik bir siyasi gücün olup olmadığını da araştırdım. Dayton sonrası Bosna Hersek’in problematiğini ele alarak, ülke içindeki karmaşık düzenin Avrupa-Atlantik entegrasyonlar ile nasıl bir ilişki içinde olduğunu inceledim. Ülke içerisinde yapılması gereken reform hareketlerinin yerli siyasetçiler tarafından nasıl ele aldığını ve uluslararası toplumun bu problematiğe hangi gözle baktığını araştırdım. Tez konumu daha iyi incelemek amacıyla dört bölüme ayırdım. Çalışmamın birinci bölümünde Dayton sonrası Bosna-Hersek’in yeni siyasi düzenini inceleyerek, Dayton Anayasasına göre kurulan Bosna Hersek’in yeni anayasal düzenini araştırdım. Bosna Hersek’in iki devletçiğin(Bosna Hersek Federasyonu ve Sırp Cumhuriyeti) ile özerk bölge Brçko’nun siyasi yapısını araştırdım. Bosna Hersek’te bulunan uluslararası aktörler olan; Barış Uygulama Konseyi, Yüksek Temsilci Ofisi, Avrupa Birliğin Özel Temsilcisi, Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Organizasyonu gibi kurumların Bosna Hersek’te oynadıkları siyasi rollerini inceledim. İkinci bölümünde Dayton Anayasasının Bosna Hersek’in siyasi sürecinde gösterdiği işlevsizliği değerlendirdim. Dayton’un işlevsizliğini çözmek için anayasa reformu konusundaki çabaları da ele aldım. ABD ve AB’nin Bosna’daki anayasa reformuna ilişkin tutumu ve etkisinin nasıl olduğunu da değerlendirdim. Anayasa reformunun başarısızlık nedenlerini de ele aldım. Çalışmamın üçüncu bölümünde, Bosna Hersek’in AB ile ilişkilerinini araştırdım. Savaş dönemindeki, Bosna Hersek’e ilişkin AB’nin tutumu ve politikasını da ele aldım. Özellikle Dayton sonrasındaki dönemde AB’nin Bosna Hersek’e karşı olan tavrı ve politikasını araştırdım. Bosna Hersek’in AB’ye üye olma yolundaki İstikrar ve Ortaklık Sürecindeki pozisyonunu detaylı olarak değerlendirdim. Çalışmamın son bölümünde, Bosna Hersek’in NATO’ya üye olması yolundaki pozisyonunu değerlendirdim. Özellikle NATO’nun Bosna Hersek’ten talep ettiği reformları ele aldım. Bosna’daki siyasi liderlerin savunma reformu konusunda nasıl bir tutum sergilediklerini de değerlendirdim. NATO’ya üye olmak için Bosna Hersek’in dış ilişkilerde yapması gereken görevleri olan; Barış için Misyonlara Katılım, Komşu Ülkelerle İlişkiler ve Eskı Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ile İşbirliği konusunda nasıl bir yol izlediğini de değerlendirdim.ABSTRACT The purpose of this thesis is to reveal the impact of Dayton Constitution’s new order in Bosnia and Herzegovina on country’s future and Euro-Atlantic entegrations. In order to get out of political inconvinience, I tried to find out is there a critic political will to make reform changes. Also I tried to make connection between the political instability in Bosnia and aspirations of this country to entegrate in Euro-Atlantic structures. I tried to reveal the positions of domestic politicians and international community conceirning the constitutional reforms. In order to investigate these topics more clearly I divided thesis into four chapters. In first chapter analysing the post Dayton situation in Bosnia and Herzegovina I revealed the new order according to Dayton Constitution. Also I investigated the structures of two entities(Srpska Republika and Federation of BH) and district zone Brcko. I investigated the role of main international actors in Bosnia and herzegovina’s political life: Peace Implementation Councel, High Representative, EU’s Special representative and Europan Security and Cooperation Organization. In second chapter I revealed the nonfunctionality of Dayton Constitution in political means. Also I investigated the attempts for changing the Dayton Constitution. I tried to reveal the positions of EU and US representatives conceirning the constitutional reforms in BH. I revealed the reasons of failure of constitutional attempts. In my third chapter I investigated the relations between Bosnia and Herzegovina and Europena Union. I also revealed the positin of EU towars the war in Bosnia. I made special attention to the policy of EU in period after Dayton Agreement. I tried to define the position of Bosnia and Herzegovina in Stability and Cooperation Process. In last chapter I defined the relations between Bosnia and Herzegovina and NATO. Specially I paid attention to the reform conditions made by NATO. Also I investigated the positions of domestic politicians conceirning the defense reform process. I investigated the foreign relations of Bosnia and Herzegovina with Missions for Peace program, neighboring countries and ICTY. I tried to define level of cooperation between Bosnia and Herzegovina and these institutions.


İçindekiler

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR ...................................................................................................... iv GĠRĠġ ............................................................................................................................... 1 BĠRĠNCĠ BÖLÜM DAYTON ANTLAġMASI SONRASI BOSNA-HERSEK’ĠN DÜZENĠ 1. Bosna Hersek Devletinin Yeni Siyasal Yapısı7 .............................................. 2. Bosna Hersek Devletinin Siyasal Organları.................................................. 9 2.1. Bosna Hersek’in Yürütme Organları ............................................... 10 2.1.1. Üçlü CumhurbaĢkanlığı ...................................................... 11 2.1.2. Bakanlar Konseyi ............................................................... 13 2.2. Bosna Hersek’in Yasama Organları ................................................. 14 2.3. Bosna Hersek’in Yargı Organları .................................................... 16 3. Bosna Hersek Federasyonunun Siyasal Yapısı ........................................... 17 3.1. BHF’nun Yasama Organları ............................................................ 18 3.2. BHF’nun Yürütme Organları ........................................................... 19 3.3. BHF’nun Yargı Organları ................................................................ 20 3.4. BHF’daki Kanton Yönetimin Organizasyonu ................................. 21 4. Sırp Cumhuriyetinin Siyasal Yapısı ............................................................ 24 4.1. Sırp Cumhuriyeti CumhurbaĢkanlık Makamı .................................. 25 4.2. Sırp Cumhuriyetinin Ulusal Meclisi ................................................ 25 4.3. Sırp Cumhuriyetinin Yürütme Organları ......................................... 26 4.4. Sırp Cumhuriyetinin Yargı Organları .............................................. 27 5. Özerk Bölge Brçko ..................................................................................... 27 6. Uluslararası Aktörlerin Rolü ....................................................................... 29 6.1. BarıĢ Uygulama Konseyi(PIC) ....................................................... 29 6.2. Yüksek Temsilciliği Ofisi(OHR) ...................................................... 30 ii 6.3. Avrupa Güvenlik ve ĠĢbirliği Organizasyonu(OSCE) ..................... 33 ĠKĠNCĠ BÖLÜM DAYTON’UN ĠġLEVSĠZLĠĞĠ VE ANAYASA DEĞĠġĠKLĠĞĠ TARTIġMALARI 1. Siyasal Süreçte Dayton’un ĠĢlevsizliği ...................................................... 37 2. Anayasa Reform Çabaları .......................................................................... 47 2.1. Nisan Anayasa Reform Paketi.......................................................... 54 2.2. Prud AntlaĢması ............................................................................... 63 2.3. Butmir Paketi ................................................................................... 64 3. Anayasa Reformlarının BaĢarısızlık Nedenleri ......................................... 66 3.1. Üç Etnik Grup Arasındaki AnlaĢmazlık........................................... 66 3.2. Uluslararası Aktörlerin Demokratik Bosna Hersek Devleti ĠnĢasındaki Stratejik Hataları ........................................................... 71 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BOSNA HERSEK-AB ĠLĠġKĠLERĠ 1. Bosna SavaĢı ve AT’nun Tutumu .............................................................. 76 2. AB’nin Balkan Politikası Kapsamında Bosna Hersek’e YaklaĢımı........... 78 3. Dayton Sonrası Bosna Hersek ve AB iliĢkileri .......................................... 84 3.1. Bosna Hersek Ġstikrar ve Ortaklık Sürecinde .................................... 85 3.2. AB’nin Batı Balkan Politikası Kapsamında Bosna Hersek-AB ĠliĢkileri ............................................................................................. 86 4. Bölgesel ĠĢbirliği ve Bosna Hersek ............................................................. 91 4.1. Güney Doğu Avrupa’daki Bölgesel ĠĢbirliğine BakıĢ ...................... 91 4.2. Bölgesel ĠĢbirliği ve Bosna Hersek ................................................... 93 iii 4.3. Batı Balkanlarda Bölgesel ĠĢbirliği Fırsatları ................................... 95 4.4. Batı Balkanlarda Bölgesel ĠĢbirliği Engelleri ................................... 95 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BOSNA HERSEK NATO YOLUNDA 1. Dayton Sonrası Döneminde NATO-Bosna Hersek ĠliĢkileri ...................... 98 1.1. IFOR(Uygulama Güçleri) ................................................................. 100 1.2. SFOR(Ġstikrar Gücü) ......................................................................... 101 1.3. EUFOR(Avrupa Birliği Güçleri) ...................................................... 102 2. Bosna Hersek’in NATO üyeliği ................................................................. 103 3. Savunma Reformu ..................................................................................... 105 3.1. Yapılan Reformlar........................................................................... 105 3.1.1. Askeri-Sivil ĠliĢkiler ........................................................... 106 3.1.2. Askeri Reform .................................................................... 107 3.2. Geleceğe Dair Planlar .................................................................... 110 4. DıĢ ĠliĢkiler ............................................................................................... 114 4.1. BarıĢ için Misyonlara Katılım ....................................................... 114 4.2. KomĢu Ülkelerle ĠliĢkileri ............................................................. 115 4.3. Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ĠĢbirliği ........ 117 5. Bosna Hersek’in NATO’ya Katılmasının Önemi .................................... 117 SONUÇ .................................................................................................................. 120 KAYNAKÇA ......................................................................................................... 125 ÖZET ..................................................................................................................... 141 ABSTRACT ........................................................................................................... 142


AçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 188
  • Üye: 0
  • Toplam: 188

Detaylı İstatistikler