Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Kentsel dönüşüm uygulamaları Ankara büyükşehir belediyesi: Dikmen vadisi 3. etap

Diğer Başlık: Urban regeneration applications Ankara municipolity Dikmen Valley 3rd stage case

Oluşturulma Tarihi: 2011

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): YAMAN, Murat (Yazar),

Emeği Geçen(ler): MENGİ, Ayşegül (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi(Kent ve Çevre Bilimleri) Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2011 Yayınlandığı Sayfalar: 312s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

kentsel dönüşüm, gecekondular, kent planlama, kentsel politika, toplu konut idaresi başkanlığı, toplu konut alanları, dönüşüm, yenileme, Dikmen Vadisi, urban transformation, squattimgs, city planning, urban policy, housing development administration, housing estates, transformation, renewal, Dikmen Valley


Özet

ÖZET Gelişmekte olan ülkelerin karşılaştıkları sorunların başında barınma sorunu gelmektedir. Barınma sorunu, her çağda insanoğlunun yaşadığı toplumsal, ekonomik ve kültürel değişimlerle farklı aşamalardan geçerek günümüze kadar devam etmiş; bu sorun için değişik çözümler üretilmiş ve konu güncelliğini her zaman korumuştur. 1980’lerde küreselleşmenin uzantısı olan neo-liberal politikaların etkileri yoğun bir şekilde görülmeye başlamıştır. Serbest piyasanın, her alanda daha etkin konuma getirilmesi için değişik uygulamalar yapılmıştır. Bu yeniden biçimlenme sürecinin uygulama alanı olarak da kentsel mekânların önemi artmıştır. Bu süreçte, Kentsel dönüşüm uygulamaları, mekânsal dönüşüme müdahale biçiminin temel aracı haline gelmiştir. Yerel yönetimler özellikle ‘‘Büyükşehir Belediyeleri’’ kentsel dönüşüm uygulamalarıyla gecekondu alanlarının dönüştürüldüğü kentsel projeler vazgeçilmez olmuştur. Bu tez çalışmasında; kentsel dönüştürme uygulamalarının temel aktörlerden biri olan büyükşehir belediyelerinin kentsel dönüştürme süreci içerisindeki yeri, yasal dayanakları, gecekondu alanlarına yönelik iyileştirme uygulamaları ile ortaya çıkan rantın dağıtılması ve paylaştırılmasındaki konumu incelenmiştir. Ayrıca kentsel dönüşümle kastedilenin ne olduğu, ortaya çıkan sonuçları “Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikmen Vadisi 3. Etap Kentsel Dönüşüm Uygulaması” kapsamında incelenmiştir. Bu çalışmada, kentsel dönüşümün aslında kentsel dönüştürme olduğu ve büyükşehir belediyelerinin kentsel dönüştürme uygulamalarıyla gecekondu alanlarındaki kentsel arsa değerlerine el konulduğu, bu alanlarda yaşayanların durumu hiç düşünülmeden insanlar yıkım süreci içerisine dâhil edildiği ve başka yerlere dolaylı ya da doğrudan gönderildiği görülmüştür. Kentsel dönüştürme uygulamalarıyla yapılan, ‘‘gayrimenkul şirket iyle anlaş, hukuki zemini hazırla, gecekonduları yık, insanları yerinden et, yeni rant yarat, rantı paylaş, katılım araçlarından vazgeç ve gecekondu alanlarını soylulaştır’’ mantığıyla biçimlenen bir kent leşme politikalarına yönelinmiştir. Sonuçta, ülkemizde küreselleşme ve neo-liberal politikaların mekâna müdahale biçimi olan kentsel dönüştürme uygulamalarının artık kent planlamasının alternat ifi olduğu görülmüştür. Büyükşehir belediyeleri elde ettiği yasal yetkilerle kentleşme süreçlerini kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirme görevini üstlenmiştir. Kent yaşamındaki çelişkileri derinleştiren, kent toprakları üzerindeki rant ları bölüştürmeye ve bunları göreli olarak büyüten bir büyükşehir belediyeciliği anlayışı ortaya çıkmıştır. Alan araştırması sonuçları böylece tartışmalı birçok konuya ışık tutmuştur. ABSTRACT Accommodation is the one of the most important problem faced by the developing countries. To date, accommodation problem has passed through changes by means of the social, economical and cultural changes through which human kind has passed through. Different changes have been made for this problem and this subject matter has always been on agenda. Affect of neo- liberal policies which is the extension of globalisation in 1980s have been realised now. Different applications have been made so that the free marketing is more effective in many fields. The importance of urban residences, as an application area of the reshaping, has increased. In this process, the urban transformation applications have been a tool for the interfering the residential transformation. Local governments, especially “Metropolitan Municipalities” have been indispensible with their urban transformation projects in which the shanty house areas are transformed. In this thesis study, the place of metropolitan municipalities in the urban transformation process as one of the main actors in urban transformation applications, the legal basis, distribution and sharing of profit which comes into being as a result of provisions for shanty houses have been analysed. Moreover, what does urban transformation mean and its results are analysed within the scope of “Urban Transformation Application of the 3rd State of Dikmen Valley by the Greater Municipality of Ankara” In this study, it is seen that urban transformation is, actually, urban change and metropolitan municipalities make profit from the values of construction fields of the urban, the condition of the people living in such places is not taken into consideration and they have to face a de-construction process and they are sent to other places directly or indirectly. In the urban transformation application, the urbanisation policies are based on a reason which is: “make an agreement with real estate advising companies, make legal basis for urbanisation, deconstruct the shanty houses, displace people forcefully, create new rants, share the rant, give up the participation tools and improve the shanty house areas.” As a conclusion, it is seen that urban transformation applications which a tool of globalisation and neo-liberal policies of our country to interfere into residences have been an alternative for city planning. Metropolitan municipalities undertake urbanisation process in line with their interests thanks to the legal authorities they are given. The mentality of governing metropolitan municipalities is changed so that it changes the contradictions in the life of city, share the profits on the lands of the city and increase them relatively. The results of the field investigation shed lights on similar controversial topics.


İçindekiler

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR........................................................................................................6 TABLOLAR LİSTESİ................................................................................................7 GİRİŞ .........................................................................................................................9 I. Araştırmanın Konusu..............................................................................9 II. Araştırmanın Amacı ............................................................................11 III. Araştırmanın Önemi ..........................................................................11 IV. Araştırmanın Kapsamı ve Temel Hipotezler ......................................12 BİRİNCİ BÖLÜM....................................................................................................16 KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN TEMEL ÇERÇEVESİ VE SINIRLARI ........................ 16 1.1. Kentsel Dönüşüm İle İlgili Temel Kavramlar .....................................................16 1.1.1. Kentsel Koruma .............................................................................20 1.1.2. Kentsel Yeniden Canlandırma........................................................21 1.1.3. Kentsel Rönesans...........................................................................21 1.1.4. Kentsel Yeniden İnşa .....................................................................22 1.1.5.1. Yeniden Geliştirme .....................................................................23 1.1.5.2. Rehabilitasyon ............................................................................24 1.1.5.3.Entegrasyon .................................................................................24 1.1.5.4. Yeniden Canlandırma..................................................................25 1.1.6. Soylulaştırma.................................................................................25 1.1.7. Kentsel Dönüşüm Kavramının Değerlendirilmesi...........................28 1.1.8. Kentsel Dönüşümün Yeniden Kavramsallaştırılması ......................29 1.2. Kentsel Dönüşüm Bağlamında Kuramsal Çözümlemeler....................................31 1.2.1. Kentsel Dönüşümün Tanımı ve Amacı ...........................................31 2 1.2.2. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Genel Kapsamı .......................36 1.2.3. Kentsel Dönüşüm Bağlamında Kapitalist Gelişim Süreci ve Devletin Müdahale Biçimleri ....................................................................................38 1.2.3.1. Sanayi Devrimi’nden Büyük Ekonomik Buhrana Kadar Kentsel Dönüşüm...........................................................................................................40 1.2.3.2. Refah Devleti Döneminde Kentsel Dönüşüm ..............................46 1.2.3.3. Küresel (Neo-liberal) Dönemden Günümüze Kentsel Dönüşüm..51 1.2.4. Kentsel Dönüşüm Yöntemleri ve Uygulama Süreci........................58 1.2.4.1. Kentsel Dönüşüm Yöntemleri .....................................................58 1.2.4.1.1. İmar Haklarının Toplulaştırılması .......................................58 1.2.4.1.2. İmar Haklarının Aktarımı ...................................................59 1.2.4.1.3. Menkulleştirme ..................................................................62 1.2.5. Kentsel Dönüşümün Ekonomik, Fiziksel ve Sosyal Boyutları ........69 1.3. Kentsel Dönüşüm ve Kent Planlaması ................................................................74 1.3.1. Kent Planlamasının Kavramsal Çerçevesi ......................................74 1.3.2. Kentsel Dönüşüm ve Kent Planlaması İlişkisi ................................77 İKİNCİ BÖLÜM ......................................................................................................82 TÜRKİYE’DE KENTSEL DÖNÜŞÜM ...................................................................82 2.1. Türkiye’de Kentsel Dönüşüm Kapsamında Gecekondu ve Konut Politikalarının Analizi ......................................................................................................................82 2.1.1. Türkiye’de Gecekondu Sorunu ve Politikaları ................................83 2.1.1.1. Gecekondu Olgusunun Ortaya Çıkışının Yasal Süreçlerle Birlikte Gelişimi ............................................................................................................83 2.1.1.2.Planlı Döneme Kadar Gecekondu Politikaları (1960 Öncesi)........92 3 2.1.1.3. Planlı Dönem Sonrası Gecekondu Politikaları (1960’dan Günümüze) .......................................................................................................94 2.1.1.4. Türkiye’de Gecekondu Politikalarının Değerlendirilmesi ............98 2.1.2. Türkiye’de Konut Sorunları ve Politikaları................................... 101 2.1.2.1. Türkiye’de Konut Sorununun Gelişimi......................................102 2.1.2.2. Türkiye’de Konut Sorununa Çözüm Arayışları..........................106 2.1.2.4. Türkiye’de Konut Politikalarının Değerlendirilmesi ............ 115 2.2. Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Tarihsel Gelişimi ........................................... 120 2.2.1. Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemine Kadar Kentsel Dönüşüm..... 120 2.2.2.Cumhuriyetin Kuruluşundan 1945'e Kadar Kentsel Dönüşüm....... 122 2.2.3. 1945'ten 1980'e Kadar Kentsel Dönüşüm..................................... 124 2.2.4. 1980 Sonrasından Günümüze Kentsel Dönüşüm.......................... 126 2.3. Kentsel Dönüşümle İlgili Yasal Düzenlemeler ................................................. 131 2.3.1. 775 Sayılı Gecekondu Yasası ....................................................... 131 2.3.2. Toplu Konut Yasaları................................................................... 133 2.3.3. 3194 Sayılı İmar Yasası ............................................................... 135 2.3.4. 5104 Sayılı Kuzey Ankara Girişi Kentsel Dönüşüm Projesi Yasası137 2.3.5. 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkındaki Yasa................... 138 2.3.6. 5393 Sayılı Belediye Yasası ......................................................... 143 2.3.7. 5393 Sayılı Belediye Yasasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5998 Sayılı Yasa..................................................................................................... 146 2.3.8. Dönüşüm Alanları Hakkındaki Yasa Tasarısı ............................... 151 2.4. Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Rol Oynayan Temel Aktörler ................... 155 4 2.4.1. Belediyeler ve Büyükşehir Belediyeleri........................................ 155 2.4.2. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ........................................................ 163 2.4.3. Özel Sektör .................................................................................. 173 2.5. Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kentsel Dönüşüm Uygulamaları 176 2.5.1. Ankara Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ....... 176 2.5.2. Ulus Kent Tarihi Kent Merkezi Yenileme Alan Projesi .......... 177 2.5.3. Çankaya Çukurambar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi ... 177 2.5.4. Batıkent II. Etap Batıpark Kaynak Temin Projesi ................... 178 2.5.5. Çayyolu Gordion Kaynak Temin Projesi ................................ 178 2.5.6. Atlantis AVM Kaynak Temini Projesi.................................... 178 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM................................................................................................ 180 ANKARA DİKMEN VADİSİ 3. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM UYGULAMASI ÜZERİNE ARAŞTIRMA....................................................................................... 180 3.1.Ankara İli ve Dikmen Vadisi İle İlgili Bilgiler................................................... 180 3.1.1. Ankara’nın Kentsel Gelişim Süreci .............................................. 180 3.1.2. Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Uygulaması............................. 184 3.1.2.1. Dikmen Vadisi ve Genel Özellikleri ..........................................184 3.1.2.2. Dikmen Vadisi 3. Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Planlama Açıklama Raporu.............................................................................188 3.1.2.2.1. Projenin Gerekçesi ........................................................... 188 3.1.2.2.2.Proje Alanının Ankara İçindeki Konumu........................... 189 3.1.2.2.3. Onaylı İmar Planları ......................................................... 191 3.2. Alan Araştırmasının Konusu ............................................................................ 195 3.3. Alan Araştırmasının Amacı .............................................................................. 196 5 3.4. Alan Araştırmasının Yöntemi........................................................................... 198 3.4.1. Veri Toplama Süreci ve Örneklem Yöntemi................................. 199 3.4.2. Alan Araştırması Hipotezleri........................................................ 202 3.4.3. Araştırmanın Sınırlılıkları ............................................................ 204 3.5. Araştırma Bulguları.......................................................................................... 204 3.5.1. Katılımcıların Demografik Özellikleri.......................................... 205 3.5.2. Ankara Büyükşehir Belediye’sinin Yaptığı Konutlara İlişkin Bulgular ..........................................................................................................208 3.5.3. Katılımcıların Kentsel Dönüşüm Uygulamasına Yönelik Tutumlarına İlişkin Bulgular ...........................................................................216 3.6. Alan Araştırması Sonuçlarının Değerlendirilmesi ........................... 233 SONUÇ VE ÖNERİLER........................................................................................ 246 KAYNAKÇA......................................................................................................... 255 İNTERNET ADRESLERİ ...................................................................................... 276 EKLER................................................................................................................... 277 ÖZET ..................................................................................................................... 309 ABSTRACT ........................................................................................................... 311


AçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 28
  • Toplam: 26254
 • Online
  • Ziyaretçi: 102
  • Üye: 0
  • Toplam: 102

Detaylı İstatistikler