Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Su hakkı çerçevesinde su sorununun kent yoksulları üzerine etkisi

Diğer Başlık: Framework of water right water problems on the impact of urban poor

Oluşturulma Tarihi: 2011

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Yüksek Lisans Tezi

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): OĞUZ, Ramize Esra (Yazar),

Emeği Geçen(ler): ÇOBAN, N. Aykut (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2011 Yayınlandığı Sayfalar: 208s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Su yönetimi, yoksulluk, su hakkı, water management, poverty, water right


Özet

ÖZET
 
Dünya nüfusunun hızlı artıĢı,  sınırlı olan  suya taleplerin çeĢitlenerek artmasına yol
açmıĢtır. Suyun sınırlı olması, baĢlı baĢına bir sorun olmakla birlikte yeni bir sorun
alanı da kaynakların adil bir Ģekilde kullanımıdır. EĢitsizlikler üzerine kurulu piyasa
ekonomisinde, kent yoksulları, su hizmeti alımında en güçsüz halkayı
oluĢturmaktadır. Son dönemde BirleĢmiĢ Milletler tarafından kabul edilen ―Suya ve
Koruyucu Sağlık Hizmetlerine EriĢim Hakkı‖, su hakkının gerçeklemesi için gerekli
tedbirlerin alınması, uygulanmasında öncelikle marjinal ve en risk altında olan
grupların yararlanmasına özel önem verilmesini gerektirmektedir. 
 Bu çalıĢma ile kent yoksullarının su hakkı eriĢiminde ortaya çıkan güçlükler ve
yetersizlikler Ankara Kenti, Mamak ilçesi örneğinde araĢtırılarak, kent yoksullarının
su hakkını oluĢturan normatif ölçütler çerçevesinde güvenli suya bedeli ölçülebilir
bir Ģekilde eriĢip eriĢemediği konusu tartıĢılmaktadır.
 ÇalıĢmada, su hizmetlerinin, kârlılık anlayıĢı ile sunulmasının yoksulların su
eriĢimini güçleĢtireceği ve  su hakkını engelleyeceği varsayımı alan araĢtırmasında
sınanmıĢtır.  Ayrıca, konu ile ilgili yargı kararları incelenmiĢtir. Ankara‘ya su
eriĢimini sağlayan bağımsız bütçeli kamu kiĢiliğine haiz ASKĠ‘nin su hizmetlerini
özel sektör anlayıĢı  ile sunduğu bu durumda yoksulların faturalarını düĢürebilmek
için alternatif kaynaklara yöneldiği tespit edilmiĢtir.  
 Güvenli suya eriĢimin sağlanamadığı ya da yüksek maliyetlerle karĢılanabildiği
durumlarda, su  yoksunluğunun toplumsal eĢitsizlikleri artıracağı varsayımı, alan
çalıĢması sonucunda doğrulanmıĢtır. 
 Güvenli ve eriĢilebilir suyun yoksunluğu durumunda mahalle çeĢmesi ya da benzer
alternatif kaynaklardan su temin edilmesi,  hane içinde  çoğunlukla çalıĢmayanların
görevi olarak  değerlendirildiğinden çalıĢma alanında olduğu gibi  kadınların iĢ
yükünü artırmakta,  ekonomik yaĢamdan ayırarak, toplumsal cinsiyet eĢitsizliklerini
çoğaltmaktadır.  

 ABSTRACT
 
Rapid growth of the world's population  has led increase on the demand of limited
water.  Although this is a problem by itself,  additional problem is the usage of
resources inunequal manner.  In a market economy based on inequalities,  the urban
poverty  are suffering taking of water service.  Recently,  according to  "Water  and
Preventive Health Services Access Rights" by  UN,  implementation of necessary
measures for realization of water demand, it is required to give special attention to
marginal and the most risky groups.
This study is discussing for the urban poverty, in case of Ankara Mamak district, the
difficulties to the access of water and ability to access water which is in normative
criterias in the light of water right and measured for pricing issue.  
In this study, it has been tested in the field; the understanding of reaping profit in the
water service has negative impact to the urban poverty. Moreover, judicial decisions
have been studied. It has been observed that, ASKI, which has an independent
budget, is acting as private sector and this case is leading poor people to approach
alternative resources for reducing the costs. 
The conjecture has been confirmed on the field study that the lack of access to the
water and high costs are causing increase on the social inequalities. 
In the case of lack of safe and accessible water, alternative sources such as fountains
nearby are requiring a special effort to carry it to houses and is considered as a
business of unemployed members of the family. This is leading an increase of load
on the shoulders of women which brings another type of gender inequalities. 


İçindekiler

İÇİNDEKİLER
                                                                                                      Sayfa No: 
TABLOLAR DİZİNİ               iv
GRAFĠKLER DİZİNİ              vii
FOTOĞRAFLAR DİZİNİ              vii
HARĠTALAR DİZİNİ                            vii
KISALTMALAR                viii
GİRİŞ                    1
A. ÇalıĢmanın Konusu ve Amacı            1 
B. Kapsam ve Temel Varsayımlar           6 
  1. Kapsam                6
  2. Temel Varsayımlar              8
C. ÇalıĢmanın Yöntemi              9 
BİRİNCİ BÖLÜM: SU SORUNU VE SU HAKKI       11
A. Su Sorunu                  12
B. Küresel Su Siyasetinin Dili            18 
C. Su Siyasetinde YaklaĢımlar            22 
D. Bir Ġnsan Hakkı Olarak Su Hakkı          27 
1. Su Hakkının Ortaya ÇıkıĢı           33 
2. Su Hakkının Normatif Ġçeriği          42 
                   a.Yeterlilik              42
          b. Kalite (Temiz su)            43
          c. EriĢilebilirlik                45 
3. Su Hakkı Konusunda Devletlerin Yükümlülüğü      51 ii
 E. Türkiye’de Su Hakkı              59 
1. Su Hukuku                62
            2. Su Hizmetleri ile Ġlgili Kurumlar ve Yasal Düzenlemeler  66
                      a. Merkezi Ġdareler            66 
            b.Yerel Ġdareler              71
İKİNCİ BÖLÜM: YOKSULLUK VE SU İLİŞKİSİ      78
A. Kentin “Ötekileri”: Yoksullar            81
1. Yoksulluk Tanımları ve Göstergeleri        85
  2. Türkiye‘de Yoksulluk Analizleri          94 
  3. Kentsel Yoksulluk              100
            4. Kentsel Yoksulluğun Mekânları          103 
B. Yoksulluk ve Su ĠliĢkisinin Boyutları          110
1. Sosyal, Kültürel ve Psikolojik Boyut        113
  2. Ekonomik Boyut              116
  3. Sağlık ĠliĢkisi              121
            4. Eğitim ĠliĢkisi              123
  5. Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı Boyutu        124 
ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM:   ANKARA’DA SU HĠZMETLERĠNE YOKSULLARIN
ERİŞMESİ                  126
A. Dostlar Mahallesi Alan AraĢtırması          129
1. Katılımcıların Bilgileri            131 
2. Hane Halkı Bilgileri            134
3. Kullanıcılara Ait Konut Bilgileri          137 
 4. AraĢtırmaya Katılanların Su Temin Bilgileri      144 
5. Katılımcıların Kentsel Bilinci ve Yönetime Katılımı    156 
B. GörüĢmeler                161 
1.Tepecik Mahalle Muhtarı ile Yapılan GörüĢmeler      162
2. Tepecik Mahallesi Kadın Toplantısında Yapılan GörüĢmeler  164
3. General Zeki Doğan Mahallesinde Yapılan GörüĢmeler    168 
4. TÜDEF Su Hakkı Savunmaları                                        170 
SONUÇ                  175
ÖZET                    187
ABSTRACT                  188
KAYNAKÇA                  189
EK 1: Anket Formu 
EK 2: Kadın Toplantısı GörüĢme Notları


AçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31537
 • Online
  • Ziyaretçi: 140
  • Üye: 0
  • Toplam: 140

Detaylı İstatistikler