Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Alternatif medya ve bianet örneği: Türkiye’de alternatif medyaya dair etnografik çalışma

Diğer Başlık: Bianet as a model of alternative media: An ethnographic study on alternative media in Turkey

Oluşturulma Tarihi: 2012

Niteleme Bilgileri

Tür: Tez

Alt Tür: Doktora

Yayınlanma Durumu: Yayınlanmış

Dosya Biçimi: PDF

Dil: Türkçe

Konu(lar): SOSYAL BİLİMLER (GENEL),

Yazar(lar): TAYLAN, Ahmet (Yazar),

Emeği Geçen(ler): GENCEL BEK, Mine (Tez Danışmanı),


Yayınlayan: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalı Yayın Yeri: Ankara Yayın Tarihi: 2012 Yayınlandığı Sayfalar: 533s.


Dosya:
file show file
Görüntüle
download file
Kaydet

Anahtar Kelimeler

Medya, basın, basın kuruluşları, iletişim, yeni medya, alternatif medya, media press, press organizations, communication, new media, alternative media


Özet

ÖZET
 
Alternatif Medya ve Bianet Örneği: 
Türkiye’de Alternatif Medyaya Dair Etnografik Çalışma
 
Bu çalışmada, yerleşik ve kurumsallaşmış siyaseti reddeden veya ona meydan
okuyan kitle iletişim biçimi olarak  “alternatif medya”  kavramı incelenmiştir.
Çalışma, ana akım medyanın ayrımcı, dışlayıcı ve  eşitsiz  yayın politikasına karşı
alternatif medya arayışlarını ve bu arayışın Türkiye ölçeğinde bir alternatif medya
örneği ile somutlaştırılmasını konu etmektedir. Çalışma, ana akım medyanın
ekonomik ve siyasi iktidar odaklarıyla kurduğu çıkar ilişkisi bağlamında neden
olduğu hak ihlalleri nedeniyle, “hak odaklı haberciliğin söz konusu ihlallere bir yanıt
olabileceği”  varsayımı üzerine temellenmiştir. Bu doğrultuda, çalışmada
Türkiye’deki en etkin alternatif medya örneği  olduğu varsayılan Bianet’in özgün
yapı ve işleyişine dair bir araştırma yapılarak, nasıl bir alternatif gazetecilik pratiği
oluşturulabilir sorusuna yanıt aramak amaçlanmıştır. Bu amaca ulaşmak üzere,
Bianet web sitesi ve yerel gazeteciler üzerine ayrıntılı bir uygulamalı araştırma ve
nitel analiz gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucunda Bianet’in etkin ve özgün bir
alternatif medya örneği olduğu ortaya konmuş ve Türkiye özelinde öngörülere
ulaşılmıştır.
 
 ABSTRACT
 
Bianet as a model of alternative media: An ethnographic study on alternative media in Turkey
 
This research focuses on  “alternative media”  concept as a form of mass
communication to be utilised for challenging corporate and institutionalised politics.
It elaborates possibilities for establishing  alternative media against the
discriminatory, exclusionary, monotonic  broadcasting policy in mainstream media
and looks into how alternative media can be institutionalised in the Turkish context
by focusing on a specific case. This research brings attention to mainstream media’s
violations of rights as a result of the interest based ties they establish with different
economic and power elites. It is argued  in this research that these violations can be
challenged by establishing rights based journalism practices. In this light,  by
analysing  the organisational structure and the workings of the most effective
alternative media organisation in Turkey  -Bianet-   this research aims at finding an
answer to the question on what kind of an alternative journalism practice can be
established. In order to do so, an extensive field research among local journalists
working with Bianet and a detailed qualitative analysis of the organisation’s website
were conducted. The research concludes that Bianet offers an important model of an
effective and a genuine alternative media and suggests further insights on the topic in
the Turkish context.


İçindekiler

İÇİNDEKİLER
Tablo, Şekil ve Fotoğraflar Listesi             
Giriş  ........................................................................................................................ 1
I. BÖLÜM - Radikal/Alternatif Medyanın Anatomisi  ......................................   11
1. Alternatif Medyanın Kuramsal Temeli  ........................................................... 11
    1.1 Çeşitlilik ve İlişkisellik Kavramları Ekseninde Alternatif Medya  ................ 21
1.1.1 Topluluğa hizmet medyası ................................................................. 23
1.1.2 Ana akım medyaya alternatif olarak alternatif medya ....................... 24
1.1.3 Sivil toplumla bağlantılı olan medya ................................................. 27
1.1.4 Rhizome (köksap) olarak alternatif medya ........................................ 28
    1.2 Nesnel ve Öznel Toplumsal Teoriler Açısından Alternatif Medya .............. 32
1.2.1 Alternatif medyaya öznel yaklaşımlar  ................................................ 34
1.2.2 Alternatif medyaya nesnel yaklaşımlar  .............................................. 47
1.2.3 Alternatif medyaya diyalektik yaklaşım ............................................ 53
2. Alternatif Medyanın Tarihsel Bağlamı  ........................................................... 67
    2.1 İlk Radikal ve Muhalif Basın Girişimleri...................................................... 69
    2.2 Radyonun Alternatif Tarihi  ........................................................................... 81
    2.3 Alternatif Sinema, Video ve Televizyon  ....................................................... 89
    2.4 Karşı Kültürün Taşıyıcısı Olarak Fanzinler  .................................................. 99
    2.5 İnternet ve Etkileşimli Medya  ....................................................................... 107
3. Topluluklar, Toplumsal Hareketler ve Alternatif Medya  ............................. 113
    3.1 Toplumsal Hareket Medyası  ......................................................................... 115
    3.2 Yeni Toplumsal Hareketler  ........................................................................... 121
    3.3 Topluluklar, Kimlikler ve İnternet Medyası ................................................. 127
4. Alternatif Medyanın Küreselleşmesi ve Yerellikler  ....................................... 136
    4.1 Küreselleşme, Sivil Toplum ve Alternatif Medya ........................................ 140
5. Türkiye’de Radikal/Muhalif Medya ............................................................... 156
    5.1 Türkiye’de Sosyal Değişim ve Sivil Toplum  ................................................ 157
    5.2 Türkiye’de Medyanın Yapısal Dönüşümü  .................................................... 177
    5.3 Türkiye’de Ana Akım Medyaya Karşı Radikal ve Muhalif Açılımlar  ......... 186
 
 II. BÖLÜM - Bağımsız İletişim Ağı  ..................................................................... 207
1. Alternatif Bir Medya Örneği Olarak Bianet  .................................................. 208
    1.1 BİA’nın Kuruluş Süreci ................................................................................ 209
    1.2 BİA’nın Gelişimi ve Projenin Temel Ayakları  ............................................. 217
1.2.1 Yerel medyaya yönelik reklam havuzu  .............................................. 218
1.2.2 Program üretim merkezi  ..................................................................... 219
1.2.3 Medya izleme ve hukuksal destek  ...................................................... 220
1.2.4 Yerel medya haber havuzu  ................................................................. 221
1.2.5 Eğitim faaliyetleri  ............................................................................... 223
    1.3 BİA Projesinin Devamı ve Hak Haberciliği.................................................. 227
2. Bianet Web Sitesinin Analizi  ............................................................................ 231
    2.1 Genel Görünüm  ............................................................................................. 237
    2.2 İçerik Değerlendirmesi  .................................................................................. 250
2.2.1 Amaç .................................................................................................. 251
2.2.2 Kullanıcı/okuyucu etkileşimi ............................................................. 253
2.2.3 Enformasyonun işlenmesi ve yazılı ifadeler ...................................... 262
    2.3 Tasarım Değerlendirmesi  .............................................................................. 265
2.3.1 Grafik tasarımı  .................................................................................... 266
2.3.2 Kullanıcı kolaylığı  .............................................................................. 267
2.3.3 Estetik ve görsel çekicilik .................................................................. 268
2.3.4 Düzenleme ve planlama ..................................................................... 269
    2.4 İşlevsellik Değerlendirmesi  ........................................................................... 269
2.4.1 Ulaşılabilirlik  ...................................................................................... 269
2.4.2 Hız ve bant aralığına duyarlılık  .......................................................... 270
2.4.3 Yapı ve dolaşım  .................................................................................. 271
    2.5 Kullanıcı Değerlendirmesi  ............................................................................ 272
2.5.1 Site ziyaret analizi  .............................................................................. 274
2.5.2 Ziyaret kaynakları .............................................................................. 277
2.5.3 Kullanıcı analizi ................................................................................. 279
3. Bianet Haber Merkezi Analizi ......................................................................... 285
    3.1 Mekân betimlemesi  ....................................................................................... 287
    3.2 Grup dinamiği ............................................................................................... 297    
 Yazı işleri pratikleri....................................................................................... 300
3.3.1 Bianet’te habere genel yaklaşım......................................................... 309
3.3.2 Haber kaynakları ................................................................................ 311
3.3.3 Siyasal yanlılık  ................................................................................... 312
3.3.4 Yerel-merkez dengesi  ......................................................................... 313
3.3.5 Haberlerde ırkçılık, ayrımcılık, nefret söylemine bakış  ..................... 315
3.3.6 Eril dil  ................................................................................................. 316
3.3.7 Barış gazeteciliği  ................................................................................ 318
3.3.8 Sağlık haberleri .................................................................................. 319
3.3.9 İntihar haberleri  .................................................................................. 320
4. Bianet Üzerine Alan Araştırması  ..................................................................... 322
    4.1 Bianet’in Alternatif Yapılanması Üzerine Uygulama  ................................... 323
4.1.1 Gazeteci profili: Ana akım dilden kurtulmak  ..................................... 324
4.1.2 Siyasal kültür: Muhalif bir kimlik  ...................................................... 327
4.1.3 Bianet kendi alternatifliğini nasıl kuruyor: Bağımsızlık ve Direniş... 332
4.1.4 Organizasyon yapısı: Yataylık ve eşitlik  ............................................ 337
4.1.5 Haber üretim süreci: Kolektif habercilik  ............................................ 345
4.1.6 Bianet haberciliğinde editöryal çerçeve: Hak haberciliği .................. 350
4.1.7 Bianet’in azınlık grupları ve toplumsal hareketlerle ilişkisi .............. 355
4.1.8 Sivil toplum misyonu: Karışık kafalar  ............................................... 359
4.1.9 Okuyucu profili: “Radikal ve enternasyonalist solcu”  ....................... 364
4.1.10 Katılımcı habercilik: Habere tersten bakmak  ................................... 368
4.1.11 Bianet’te internet teknolojisi: “İnternet varlık nedeni”  .................... 377
4.1.12 Kurumsal bir hedef olarak bilinirlik: “Amaç kâr değil”................... 388
4.1.13 Bianet’in ticari girişimlere mesafesi ve alternatiflik  ........................ 386
4.1.14 Devlet ve piyasayla ilişki: Diyalektik etkileşim  ............................... 395
4.1.15 Ana akım medyayı dönüştürme amacı: “Ulvi hedef” ...................... 401
4.1.16 Bianet’in Türkiye’de medya sektörüne bakışı: Otosansürlü medya  410
    4.2 Yerel Gazetecilerin Katılımcılıkları Üzerine Uygulama............................... 414
4.2.1 Yerel gazetecilerin mesleki profili: Yerel ve tecrübeli ...................... 420
4.2.2 Yerel gazetecilerin Bianet ile iletişimi: Gönüllü temsilciler  .............. 423
4.2.3 BİA’nın yerel gazetecilere desteği: Eğitimden haberciliğe  ................ 430
 4.2.4 Yerel gazetecilerin Bianet haber üretim sürecine katılımı  ................. 438
4.2.5 Bianet okuyucusu olarak yerel gazeteciler: Daimi haber kaynağı  ..... 452
4.2.6 Yerel ve alternatif bir eleştiri odağı olarak yerel medya  .................... 460
Sonuç ...................................................................................................................... 470
Kaynakça ............................................................................................................... 496
Özet  ......................................................................................................................... 530
Abstract  .................................................................................................................. 531
Ekler  ....................................................................................................................... 532


AçıklamalarHaklarNotlarKaynakça


Atıf Yapanlar

Gözat Sayfasına Dön

 

Sosyal Medya ve Araçlar

İstatistikler

 • Kayıt
  • Bu ay: 0
  • Toplam: 31565
 • Online
  • Ziyaretçi: 129
  • Üye: 0
  • Toplam: 129

Detaylı İstatistikler