Bu kaydın yasal hükümlere uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen sayfa sonundaki Hata Bildir bağlantısını takip ederek bildirimde bulununuz. Kayıtlar ilgili üniversite yöneticileri tarafından eklenmektedir. Nadiren de olsa kayıtlarla ilgili hatalar oluşabilmektedir. MİTOS internet üzerindeki herhangi bir ödev sitesi değildir!

Borçlunun üçüncü kişilerdeki mal, hak ve alacaklarının haczi

BROWSE_DETAIL_TITLE_ALTERNATE: Three persons debtor goods, rights and receivables, confiscation

BROWSE_DETAIL_CREATION_DATE: 2011

BROWSE_DETAIL_IDENTIFIER_SECTION

BROWSE_DETAIL_TYPE: Thesis

BROWSE_DETAIL_SUB_TYPE: PhD

BROWSE_DETAIL_PUBLISH_STATE: Published

BROWSE_DETAIL_FORMAT: PDF Document

BROWSE_DETAIL_LANG: Turkish

BROWSE_DETAIL_SUBJECTS: LAW,

BROWSE_DETAIL_CREATORS: İYİLİKLİ, Ahmet Cahit (Author),

BROWSE_DETAIL_CONTRIBUTERS: TANRIVER, Süha (Thesis Advisor),


BROWSE_DETAIL_PUBLISHER: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku) Anabilim Dalı BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_LOCATION: Ankara BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_DATE: 2011 BROWSE_DETAIL_PUBLICATION_PAGE: 291s.


BROWSE_DETAIL_TAB_FILE:
file show file
BROWSE_DETAIL_SHOW_FILE
download file
BROWSE_DETAIL_SAVE_FILE

BROWSE_DETAIL_TAB_KEYWORDSBROWSE_DETAIL_TAB_ABSTRACT

Borçlunun üçüncü kişilerdeki mal, hak ve alacaklarının hacziİcra ve İflâs Kanunu 89. madde uygulaması, günümüzde sıkça rastlanılan bir hukuki müessesedir. Zira borçluya karşı icra ya da İflâs takibini kesinleştirmiş olan takip alacaklısı, takip borçlusunun üçüncü kişilerdeki mal, hak ve alacağını dondurup, bir an evvel alacağına kavuşmak istemektedir. İcra ve İflâs Kanunu 89. madde düzenlemesi, elbette takip alacaklısının, takip borçlusunun üçüncü kişilerde gerçekte var olan alacağından, hakkını elde etmesine hizmet etmelidir. İcra ve İflâs Kanunu 89. maddenin amacı, takip borçlusuna hiçbir borcu olmayan üçüncü kişilere, takip hukuku tehdidi altında, 89. madde yasal zemininde salt prosedürü işleterek mevcut olmayan bir borcu ödettirmek olmamalı; bilakis alacaklılara, borçlusunun üçüncü kişilerdeki hak, alacak ve menkulleri usulüne uygun kesinleştirilmiş takip sonrası haczini sağlayarak, alacaklının istifadesini hazır tutmak olmalıdır. Bu sebeple alacaklı ve üçüncü kişi arasında adil bir denge (muvazene) sağlanmalıdır. Bu bağlamda; alacaklı bakımından, üçüncü kişi nezdinde borçlunun bir hak ve alacağı gerçekte var ise, bunu alacaklının istifadesine hazır tutmak, üçüncü kişi bakımından ise, mevcut olmayan bir mal ve alacak için takibe uğramasının engellenmesi, eş söyleyişle, üçüncü kişinin, izaç ve ızrardan korunması, alacaklın da borçlunun, üçüncü kişide mevcut olan mal, hak ya da alacağından tatminini sağlamak olmalıdır. .Buna karşın, yasanın ilk düzenlemesinde, üçüncü kişide var olmayan mal, hak ve alacağın sırf üçüncü kişinin bilgisizliği, tecrübesizliği ya da ihmali yüzünden alacaklı tarafından tahsili imkânına yol açması dolayısıyla, İcra ve İflâs Kanunu 89. madde korumak istediği amacı aşan bir norm haline geldiği için, uygulamada bu kötü niyetli ve sakıncalı durumun bertaraf edilebilmesi adına 538 sayılı yasa ile ikinci haciz ihbarnamesi düzenlenmiş, yine son olarak, 4949 sayılı kanun değişikliği ile üçüncü haciz ihbarnamesi ihdas olunmuş ise de, Kanun Koyucunun, üçüncü kişileri korumak saiki ile yaptığı düzenlemeler sonrası, alacaklı, borçlu ve üçüncü kişi arasındaki menfaat dengesi bu kez alacaklı aleyhine bozulmuş, hüküm, salt üçüncü kişileri koruyan onun menfaatlerini garanti altına alan bir düzenleme haline gelmiştir. Oysaki maddenin amacı dikkate alındığında, alacaklı, borçlu ve üçüncü kişinin menfaatlerinin bir kefede eşit olarak dengelenmesi gerekmektedir. İcra ve İflâs Kanunu 89. maddesinin mehazdaki asıl işlevi, muhafaza tedbiri olmasına karşın, yapılan değişiklikler ile ilgili madde muhafaza dışında alacağı tahsil imkânını da sağlar hale gelmiştir. Bu haliyle alacağın tahsil imkânını veren İcra ve İflâs Kanunu 120. maddesi, 89. maddenin büründüğü bu nitelik sayesinde işlevini kaybetmiş ve alacaklılar tarafından tercih edilmeyen bir müessese haline gelmiştir. İcra ve İflâs Kanunu 89. madde içeriği incelendiğinde ise, bir nakarat düzenleme olduğu görülecektir. Aynı şeyler gereksiz olarak tekrarlanmıştır. Bu bağlamda, İcra ve İflâs Kanunu 89/1 maddesi ile 89/2 maddesi arasında hukuki sonuçları dışında hiçbir fark bulunmamaktadır. Bir nevi üçüncü kişiye lütufta bulunulmuştur. Bu haliyle madde işlerliğini kaybetmiş, alacaklı bakımından, takip hukukunun sürat ve çabukluluğunu ortadan kaldırmış, çok zahmetli ve kırtasiyeci bir düzenleme niteliğini almıştır. Düzenleme mevcut haliyle alacaklı bakımından takip hukukunun gerektirdiği kolaylık, sürat, uygunluk ve etkinlikten uzaktır. Kanaatimizce; İcra ve İflâs Kanunu 89. maddenin yegâne işlevi, üçüncü kişinin haciz ihbarnamesini tebellüğ ettiği anda, takip borçlusunun gerçekte mevcut olan alacağını dondurup, alacaklının istifadesine hazır tutmak olmalıdır. Bu amaç ışığında yapılacak olan, mükerrer düzenleme niteliğindeki 89/2 fıkrasının yürürlükten kaldırılması, haciz ihbarnamesine itiraz süresinin yeniden gözden geçirilerek, makul bir süreye kavuşturulması, böylelikle kırtasiyeciliğe yol açan zahmetli sürelerin hem alacaklı bakımından sürat ve etkinliğe kavuşturulması, hem de üçüncü kişi bakımından ihbarnameye karşı makul bir süre içinde gerekli hukuki yardım tanınarak donanımlı ve bilinçli cevap vermesinin sağlanması, alacaklı ve borçlu arasındaki hak arama özgürlüğünü, takip alacaklısı aleyhine bozan menfi tespit davası açılmasında nispi-maktu harç ödeme dengesizliğinin de eşitlenmesi gerekmektedir. Her ne kadar Kanun Koyucu tarafından bu düzenlemenin gerekçesinde, iyi niyetli üçüncü kişilere dava açma kolaylığının sağlanarak, iddialarını ispatlamasının sağlanması amaç edinildiği belirtilmiş ise de, mahkemelerin elinde dava açılırken üçüncü kişilerin iyi ya da kötü niyetini belirlemeye yarayan bir mekanizma yoktur. Bu bağlamda; üçüncü kişinin takip borçlusu ile takip alacaklısı arasındaki hukuki ilişkiye yabancı kalması ve üçüncü kişiye yürütülen takibin fer’i niteliği göz önüne alınarak, birinci haciz ihbarnamesine itiraz süresinin ülkemiz şartlarında yirmi gün olarak belirlenmesi, bu süreden sonra ise ikinci bir ihbarname ile üçüncü kişiye itiraz ve menfi tespit davası açması için ikinci bir yirmi günlük süre tanınması, takip hukukunun amacının gerçekleşmesi bakımından yerinde olacaktır. Ayrıca üçüncü kişilere haciz ihbarnamesine cevap verirken, dürüstlük kuralına uygun surette hareket etme yükümlülüğüne bağlı kalmasına zorlanması ve bu minvalde üçüncü kişiler, gerçeği söyleme yükümlülüğü altına sokulurken, ceza tehdidi altında değil, hukuki sorumluluk dâhilinde bu ödev ve yükümlülüğün yasal zemine kavuşturulması yerinde bir düzenleme olacaktır. Başka bir ifadeyle haciz ihbarnamesine karşı üçüncü kişilerin bilgi verme ve gerçeği söyleme yükümlülüğü doğrultusunda cevap vermesinin sağlanması, İcra ve İflâs Kanunu 89. maddesinin amaç ve işlevinin gerçekleşmesi bakımından etkili bir çözüm olacaktır. Zira takip alacaklısı, takip borçlusu ile üçüncü kişi arasındaki hukuki ilişkiye yabancı olup, bu ilişkinin içeriğini bilebilmesi, ancak, bu ödevin yerine getirilmesi ile sağlanacaktır.ABSTRACTThe application of 89th article of Execution and Bankruptcy Act is a very common constitution. Therefore, the creditor who has made certain of the pursuit against debtor wants to retrieve his/her debt by freezing the properties, benefits and debts of pursuit debtor holded by third persons. The application of 89th article of Execution and Bankruptcy Act definitely has to serve for the pursuit creditor in order to retrievement of his/her actual debts from pursuit debtor that are holded by third persons.The purpose of the regulation of the article should not be to make third person who has not been owed to pursuit debtor to pay the debt of pursuit debtor to pursuit creditor. Thus, an equilibrium has to be ensured between the creditor and the third person. In the context of this equilibrium, if the debtor has receivables from third persons actually, the third person has to hold these ready for the creditor, and for a property and debt which are not actually present in the third person, the pursuit of third person due to this property and debt should be prevented. Equal to this, the protection of third person from vexation and annoyance. has to be ensured, and with regard to creditor, retrievement of the properties, debts or benefits of the debtor which are actually present in the third person has to be ensured.The purpose of 89th article of Execution and Bankruptcy Act should not charge third persons who have not been owed anything to pursuit debtor for a debt which are not actually present in order to pay pursuit creditor on the legal groundwork of the 89th act, by operating only the procedure; on the contrary, it should hold the benefit of the creditor ready by ensuring the foreclosure of the benefits, debts and movables that are actually present on the debtor of the debtor for the creditor after the pursuit which has been made certain.In fact, allowing the encashment of the properties, benefits and debts which are not present on the third person due to only the ignorance, inexperience or unawareness of the third person has become a regulation that defeats the purpose of which the 89th article of Execution and Bankruptcy Act wills to protect. Therefore, to eliminate this malevolent and inconvenient situation the second notification of attachment has been regulated by the code numbered 538, and again with the change of act numbered 4949 the third notification of attachment has been established. After the regulations of which the lawmaker has made in order to protect third persons, the content of the 89th article of Execution and Bankruptcy Act and the equilibrium of benefits between the creditor, debtor, and the third person has disrupted and the provision has become a regulation that only protects thirds persons and warrant their benefits. However, considering the purpose of the article, the benefits of the creditor, debtor, and the third person have to be balanced in an equal way.Although the main function of the 89th article of Execution and Bankruptcy Act is precaution of conservation, concerned article has become to provide the possibility of the encashment of the debt with the alterations that has been made. 120th article of Execution and Bankruptcy Act with its current state that provides the possibility of the encashment of the debt has lost its functionality due to this characteristic of 89th article and become a constitution that is not preferred by the creditors. If the 89th article of Execution and Bankruptcy Act were examined, it would be seen that it is a repeat regulation. Same arguments has been unnecessarily repeated. In this context, there is no difference between the 89/1th and 89/2th article of Execution and Bankruptcy Act. Third person has sort of been favored. With its current state the article has lost its functionality, eliminated the rapidness and quickness of the pursuit law with regard to creditor, and become an inconvenient and bureaucrat regulation. The regulation as its current state is far from convenience, rapidness, congruity and efficiency of which pursuit law requires with regard to creditor.In our opinion, the unique function of the 89th article of Execution and Bankruptcy Act is to freeze the actual receivables of the pursuit debtor and holding those ready for the creditor as the third person's notification of the foreclosure is notified. For this purpose, what needs to be done is repeal of the 89th article which is a repeat regulation, reconsideration of the period for the objection to the foreclosure notification and making it reasonable, thus, making bureaucrat and inconvenient periods rapid and effective with regard to creditor, with regard to third person getting legal assistance in a reasonable period in order to respond in an equipped and deliberative way, equalizing the imbalance of proportional-fixed fee payment which impairs the freedom of seeking justice between creditor and debtor against pursuit creditor. In spite of the fact that providing favorable third persons the convenience of making a claim in order to prove their claims has been aimed for the purpose of this regulation by lawmaker, there is no mechanism to determine the positive or negative intent in the hands of the courts. In this context, stating the period for objection to first foreclosure notification as twenty days, after this period giving the third person a second twenty days period in order for him/her to make a claim of objection and exile evaluation is appropriate for the purpose of the pursuit law. Then, third person is not only unfamiliar to the legal relationship between the pursuit creditor and the pursuit debtor but also the pursuit that is prosecuting the third person is secondary.Furthermore, while third persons are responding to the foreclosure notification ensuring that they are acting appropriate to the rule of honesty and in this sense, putting third persons under the obligation to tell the truth, however, accomplishing this not under a penalty threat but under the legal responsibility, and uniting this duty and obligation with legal ground would be an appropriate regulation. In other words, ensuring the third persons' obligation of informing and telling the truth against foreclosure notification would be an efficient solution in respect to the purpose and the function of 89th article of Execution and Bankruptcy Law come true.


BROWSE_DETAIL_TAB_TOC

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER........................................................................................................ ii KISALTMA CETVELİ .......................................................................................... iv GİRİŞ ...................................................................................................................... 1 BİRİNCİ BÖLÜM &1. HACİZ İHBARNAMELERİ A. Birinci Haciz İhbarnamesi ..............................................................................11 I. Birinci Haciz İhbarnamesinin İçeriği ve Hukuki Niteliği ..............................11 II. Hukuki Sonuçları........................................................................................19 1. Üçüncü Kişinin Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmesi......................19 2. Üçüncü Kişinin Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmemesi .................36 3. Üçüncü Kişinin Birinci Haciz İhbarnamesindeki Borcu Kabul Etmesi .....40 B. İkinci Haciz İhbarnamesi ................................................................................46 I. İkinci Haciz İhbarnamesinin İçeriği ve Hukuki Niteliği................................46 II. Hukuki Sonuçları........................................................................................48 1. Üçüncü Kişinin İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmesi .......................48 2. Üçüncü Kişinin İkinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Etmemesi...................49 3. Üçüncü Kişinin İkinci Haciz İhbarnamesindeki Borcu Kabul Etmesi .......51 C. Üçüncü Haciz İhbarnamesi .............................................................................54 I. Üçüncü Haciz İhbarnamesinin İçeriği ve Hukuki Niteliği.............................54 II. Hukuki Sonuçları........................................................................................56 1. Üçüncü Kişi Tarafından Menfi Tespit Davası Açılmaması.......................56 2. Üçüncü Kişi Tarafından Menfi Tespit Davası Açılması ...........................57 a. Davanın Tarafları ve İspat Yükü ..........................................................63 b. Yetkili ve Görevli Mahkeme................................................................72 c. Davanın Sonucu...................................................................................73 İKİNCİ BÖLÜM &2. HACİZ İHBARNAMELERİ UYGULANMASINDA ALACAKLI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SAHİP OLDUĞU BAŞKACA İMKÂNLAR A. Alacaklının Üçüncü Kişinin Haciz İhbarnamesine Verdiği Cevabın Aksini İspatı (İİK m. 89/4) .............................................................................................81 I. Davanın Tarafları ve Hukuki Sebebi ............................................................98 II. Davanın Sonucu........................................................................................104 B. Alacaklının Genel Mahkemede Dava Açması (İİK m. 120/2)........................105 I. Davanın Tarafları ve Hukuki Sebebi ..........................................................108 II. Davanın Sonucu........................................................................................109 C. Üçüncü Kişinin Takip Borçlusuna Karşı Haksız Zenginleşme Davası Açması.........................................................................................................................109 I. Davanın Tarafları ve Hukuki Sebebi ..........................................................118 II. Davanın Sonucu........................................................................................119 D. Üçüncü Kişinin Kötü Niyetli Alacaklıya Karşı Dava Açması .......................119 I. Davanın Tarafları ve Hukuki Sebebi ..........................................................125 II. Davanın Sonucu........................................................................................125 iii E. Üçüncü Kişinin Takip Borçlusu ve Kötü Niyetli Alacaklıya Birlikte Dava Açması..............................................................................................................126 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM &3. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ MENKUL MAL, HAK VE ALACAKLARIN NİTELİKLERİ BAKIMINDAN ARZ ETTİĞİ ÖZELLİKLER A. Üçüncü Kişilerdeki Hak ve Alacakların Haczi..............................................131 B. Üçüncü Kişilerdeki Menkul Malların Haczi ..................................................140 C. Bankadaki Hak ve Alacakların Gösterdiği Özellikler ....................................142 I. Borçlunun Bankadaki Menkul Mallarının Haczi.........................................142 1. Bankaya Tahsile verilmiş Kıymetli Evrakın Haczi.................................142 2. Bankaya Rehin Edilmiş Kıymetli Evrakın Haczi....................................145 3. Borçlunun Kiralık Kasada Bulunan Menkullerinin Haczi.......................146 4. Bankadaki Paranın Haczi.......................................................................148 a. Müşterek ve İştirak Halindeki Hesabın Haczi.....................................158 b. Cari Hesabın Haczi ............................................................................161 D. Şirket ve Ortaklarda Bulunan Hak ve Alacakların Gösterdiği Özellikler .......165 I. Kolektif ve Komandit Şirketlerde Hak ve Alacak Haczi .............................165 II. Adi Şirkette Hak ve Alacak Haczi.............................................................169 III. Limited Şirkette Hak ve Alacak Haczi .....................................................173 IV. Kooperatiflerde Hak ve Alacak Haczi .....................................................179 V. Anonim Ortaklıkta Hak ve Alacak Haczi ..................................................185 1. Çıplak Payın Haczi ................................................................................185 2. Hisse Senedine Bağlanmış Payın Haczi .................................................188 3. Halka Açık Anonim Şirketlerde Kaydileştirilmiş Hisse Senedinin Haczi (MKK) ......................................................................................................191 E. Kamu Alacaklarından Dolayı Üçüncü Kişilerdeki Mal, Hak ve Alacakların Haczi ................................................................................................................197 F. Müstakbel Alacakların Haczi ........................................................................209 I. Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Yapılan Satışlardan Doğan Alacakların Haczi......................................................................................................................221 II. Teminat Mektubundan Doğan Alacağın Haczi ..........................................226 III. Finansal Kiralama Sözleşmesinden Doğan Alacakların Haczi..................229 IV. Faktorink Sözleşmesinden Doğan Alacakların Haczi...............................239 V. Maaş ve Ücret Alacaklarının Haczi...........................................................246 G. İntifa Hakkından Doğan Alacakların Haczi ..................................................253 H. Katkı ve Katılma Payı Alacağının Haczi.......................................................255 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM &4. HACİZ İHBARNAMELERİNİN AYNI KANUNDAKİ BENZER HÜKÜMLERLE MUKAYESESİ A. İİK m. 89 ile İİK m. 78’in Karşılaştırılması ..................................................263 B. İİK m. 89 ile İİK m. 99’un Karşılaştırılması..................................................266 C. İİK m. 89 ile İİK m. 120’nin Karşılaştırılması...............................................270 SONUÇ ................................................................................................................273 KAYNAKÇA.......................................................................................................276


BROWSE_DETAIL_TAB_DESCRIPTIONBROWSE_DETAIL_TAB_RIGHTSBROWSE_DETAIL_TAB_NOTESBROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCES


BROWSE_DETAIL_TAB_REFERENCED_BYS

BROWSE_DETAIL_GOTO_LIST

 

TEXT_STATS

 • TEXT_RECORD_STATS
  • TEXT_STATS_THIS_MONTH: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 31537
 • TEXT_ONLINE_STATS
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEVISITOR: 190
  • TEXT_ONLINE_STATS_TOTALONLINEUSER: 0
  • TEXT_STATS_TOTAL: 190

LINK_STATS